A ju rrinë duart e ftohta? Zbuloni sëmundjet që mund ta shkaktojnë

by author

Nëse ju rrin duart e ft ohta? Zbuloni Sëm undjet Që Mund Ta Shka ktojnë

Advertisements

Disa njerëz mund të jenë shumë të ndjeshëm ndaj të ft ohtit.

Advertisements

Ka njerëz që preferojnë të mbajnë çorape prej leshi edhe gjatë natës e ka të tjerë që nuk ua ndien për të f tohtin.

Nëse fute ni në kategorinë e parë, atëherë zbuloni arsyet përse keni më shumë fto htë se të tjerët.

V uani nga an emia
An emia shf aqet kur organizmi nuk përmban sasi të mjaftueshme të qelizave të kuqe të gja kut për të transportuar oksigjenin aty ku ka ne vojë.

Mungesa e rruazave të kuqe të gja kut do të shkak tojë pl ogështi, do bësi, marr amendje dhe vë shtirësi në fry mëmarrje.

Ndjeshmëria e lartë ndaj të fto htit është gjithashtu një nga simp tomat dhe manifestohet kryesisht tek duart dhe këmbët.

Ti roidja
Në rastet kur tir oidja nuk arrin të prodhojë mjaftueshëm horm one, ju do të jeni tepër të ndjeshëm ndaj të fto htit.

Në këto raste mund të përballeni edhe me dh imbje gjymt yrësh, konsti pacion, përth arje lëkurës dhe sht im në peshë.

Simp tomat e tir oides duan vite të tëra të manifestohen plotësisht.

Ky pro blem me tiro iden mund të shkak tohet nga së mundje të tjera të fsh ehura dhe zakonisht mjeku mund të rekoma ndojë mar rjen e hormoneve për të zëv endësuar ato që tr upi nuk arrin të prodhojë.

Sëmundje të ves hkave
Diab eti dhe te nsioni i la rtë i gj akut mund të shka ktojnë sëm undje të ve shkave.

Kjo e fundit ul temperaturën e tr upit dhe nx it shf aqjen e proble meve të tjera.

Sëmu ndjet e ve shkave kanë lidhje edhe me ane minë që ju bën të keni ft ohtë edhe kur ja shtë është ng rohtë.

Diab eti i tipit 2
Nëse keni diab et ju mund të vu ani edhe nga ve shkat edhe qarkullimi i do bët i gja kut që ju bën të keni ft ohtë.

Diab eti dëm ton ne rvat dhe ju bën të ndjeshëm ndaj të ft ohtit.

Mbajtja nën kontroll e nivelit të sheqerit në gj ak ju vjen në ndihmë.

Anor eksia ner vore
Ky çrre gullim ushqimor është i dëm shëm për orga nizmin.

Mungesa e ynd yrës në orga nizëm ju bën më të ndje shëm ndaj të ft ohtit sidomos në zonën e këm bëve dhe d uarve.

Gr ipi
Shkakt ohet nga një vi rus që pu shton gjithë organizmin, përfshirë hun dën, fy tin dhe mush këritë.

Kjo sëm undje shoqërohet me tempe raturë të lartë por edhe me e the në të njëjtën kohë.

Ju mund të përjetoni dhi mbje ko ke, dhim bje mus kujsh, kollë dhe dob ësi.

Mungesa e vitaminës B12
Mungesa e kësaj vita mine shka kton an emi dhe ndjes hmëri ndaj të fto htit.

Vitaminën B12 e me rrni tek shpendët, veza dhe peshku.

Megjithatë, ka njerëz që kanë vë shtirësi në përth ithjen e kësaj vitamine.

Mungesa e hek urit
Anemia e shk aktuar nga mungesa e hek urit rrit ndje shmërinë ndaj të ft ohtit.

Kjo sëmu ndje shfa qet kur trupi nuk e për thith dot he kurin siç duhet.

Burimi më i mirë bimor i heku rit gjendet tek drithërat, bizelet, qiqrat dhe barishtet.

Alk oli
Al koli mund t’ju ngr ohë, por ngr ohja është mom entale.

Me pi rjen e tij, temp eratura e tr upit vazhdon e bie dhe pjesa e tru rit që rre gullon tem peraturën çor oditet tej mase.

TË NGJASHME