E padëgjuar, gjeli terrorizon lagjen dhe sulmon kalimtarët

by author

Kur dëgjoni për diçka që tm.e rr.on një l. agje në Nju Jork , mendja juaj do të shkojë tek ban.dat ose më së shumti tek q entë . Inci. denti i rapo. rtuar nga NBC, megjithatë, është disi i ndr.yshëm, pasi au. tori ishte një gjel.

Advertisements

Po, ju e lexuat saktë, një gj.el, i cili fillon s .u .lmet ndaj atyre që po ecin në Rrugën 169 në Xhamajka në Queens .

Advertisements

Vi . kt. ima e tij e fundit ishte një bu. rrë që po kthehej në shtëpi nga puna.”

” Si zak.onisht po kthehesha nga puna dhe ndj.eva një pi .ckim në dorën e majtë, ” tha Leon Suseran , i cili u përp.oq ta g. od is.te me këm. bë gje. lin, por ai vazhdonte të vin te dr ejt tij. Ai ishte a.gr.es.iv, gati dja. llë. zor.

“Ndërsa po sht. yp ja pl. ag. ën që më kishte shk.akt .uar, ai po përp.i.qej të më pic. ko nte përsëri .”

Në fakt, ka d. ës .hmi nga fqi një të tjerë që përm endën se gjeli agr.e.siv, por edhe disa pula që janë me të, nuk i lejojnë njerëzit të ecin në vend.

Nga dimensionet që mori e gjithë çështja, po li cia shkoi të “a.rr es.t.on te” gj.lin dhe një p.ulë që u ka .pën dhe u lar guan nga vendi.

TË NGJASHME