Mjekët i heqin сelularin nga ѕtomaku, ѕhokon 33-vjeçari: E gëlltita gjysmë viti më parë

by author

Një 33-vj.eçar nga Egjipti i ka sh o.kuar të gjithë me atë që i ka n d.odhur. Ai shkoi në Spi t.alin Universitar Aswan në jug të Egjiptit dhe mje kët e tra.jtuan atë për inf e.ksione të z o.rrëve dhe ba.rkut.

Advertisements

Por ata u sho ku.an kur zbu.l.uan shk a.kun e vërtetë të pr.ob le.meve, pasi nëp.ërmjet Rre z.eve X panë që brenda sto ma.kut të tij ishte një celular.

Advertisements

Por ajo që shk akt.oi edhe më shumë h a.bi, ishte dekl.arata e të riut se e kishte gëll titur pajisjen gjysmë viti më parë, por nuk kishte patur mundësi të shkonte në sp i.tal dhe në vend të kësaj shpr es.onte që ta kalonte atë na ty.rshëm.

Sidoqoftë kjo gjë ishte e pa.mu ndur pasi iu desh të kre.nte një ndë.rhy rje kir ur.gj ikale për ta he.qur celu larin nga st om.aku.

Mohamed El-Dahshoury, kryetar i Bordit të Drejtorëve të Sp italeve të Universitetit Aswan, tha se ishte hera e parë që ata kishin parë një rast të tillë në të cilin një pac ie.nt kishte gëll ti.tur një celu.lar të tërë, sipas mediave të Emir ateve të Bashkuara Arabe Gulf Today.

Është e paq artë ars.yeja pse ai gë llt.iti cel.ul arin, gjithsesi gjen.dja tij pas ope ra.cionit paraqitej e mirë dhe mj ek.ët u shpr.ehën se për pak ditë do ta marrë v et.en.

Burimi: Ladbible | Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

TË NGJASHME