Nëse ju shfaqen këto 8 simbole në ëndërr mos i injoroni kurrë, ja arasyeja

by author

1-UJËVARA

Advertisements

Kur ne ëndërrojmë për ujin, zakonisht kjo përcjell gjendjen emo cionale të mendjes. Uji simbolizon pastrimin dhe pastërtinë. Endrra me ujëvara është një shenjë e madhe pa ralajmëruese. Ajo tregon fillime të reja, kur e vjetra shuhet.

Advertisements

2-Fluturimi

Ëndrrat e fluturimit shpesh tregojnë nevojën për të arritur ambicien. Ku po shkon? Si po shkon atje? A keni pro bleme të rrugëtimit në jetë? Ëndrrat e fluturimit kanë prirjen të na lënë të rikarikuar kur zgjohemi. Ekziston një ndjesi çlirimi dhe fu qie për të arritur diçka në rrugën tonë.

Ëndrrat me dhëmbë janë shumë të zakonshme. Jo të gjitha ëndrrat me dhëmbë simbolizojnë pl akjen. H eqja e dhë mbëve simbolizon diçka që duhet të dalë, ndërsa dh ëmbët e kal bur simbolizojnë mbajtjen e fri kës dhe ank thit brenda jush. Endrrat me dhëmbë që b ien janë më tipiket. Zakonisht ato burojnë nga situata të reja që shka ktojnë str es: një punë e re, fr ikë nga h umbja, mungesa e fu qisë në një mar rëdhënie ose gënj eshtra që mbahen të fsh ehura.

4-SHT ATZENIA

Ëndërrimi i shta tzënisë simbolizon një rritje dhe zhvillim të madh. Mund të jetë vrull për projektet dhe dëshirat e ardhshme.
Nëse e imagjinoni sht atzëninë në ëndrrat tuaja, bëjini vetes këto pyetje: Çfarë po përpiqeni të krijoni? Çfarë transformimi po hasni në jet ën tuaj? A jeni sht atzënë? Ëndrrat me shta tzëni mund të sj ellin ide të frytshme për një punë ose marr ëdhënie.

5-SHTËPITE

Ëndrrat me shtëpi simbolizojnë vetveten dhe aspektet e ndryshme të personalitetit. Në varësi të llojit të shtëpisë apo dhomave të ndry shme, interp retimi mund të thellohet. Shtëpitë kanë të bëjnë me sigu rinë dhe rehatinë. Një pa pafingo simbolizon kujtimet e fsh ehura, ndërsa një bod rum mund të nënk uptojë intuitën dhe të pavet ëdijshmen.

6-PARATE

Ëndrrat e parave mund të na lejojnë të zgjohemi me mirënjohje. Ëndërrimi i parave është rreth fatit dhe si e perceptojmë vlerën tonë. Fitimi i llotarisë simbolizon një ndryshim në stilin e jetës, ndërsa ëndrra e dhënies së parave është një frikë nga humbja. Ëndrrat e parasë i përkasin thelbit të emocioneve tona drejt bollëkut dhe prosperitetit. Stabiliteti financiar ose humbjet shpesh janë faktorë stresi në jetën tonë.

7-ZJARRI

Ëndrrat e zj arrit mund të kenë disa kuptime në varësi të kontekstit të ëndrrës. Të shohësh zj arrin në distancë simbo lizon dëshirën dhe transformimin, ndërsa të luash me zj arrin, mund të jetë një pa ralajmërim për aktivitetet e rr ezikshme. Nëse ëndë rroni të filloni një zj arr, kjo simbolizon zem ërimin që po sht ypet

Ëndrrat zhv eshur janë shumë të zakonshme. Ato lidhen me fr ikën tonë për t’u ekspozuar. Nëse ëndrra është për dikë tjetër të zhve shur, kjo nënkupton “të vërtetën e zhve shur” të një situate ose parathotë një çështje të pa ligjshme. Kjo gjithashtu mund të nënkuptojë hum bjen e respektit. Lak riqësia ka të bëjë me pranimin e të metave dhe papërsosmëritë./noa.al

TË NGJASHME