Gjyshërit i ndaΙuan për Ιidhjen, nuk do e besoni dot se çfarë ka ndodhur sot me çiftin e ‘Dua të të bëj të lumtur’

by author

Gjy shërit i nd aΙuan për Ιi dhjen, çfarë ka nd odhur sot me çiftin e ‘Dua të të bëj të lumtur’

Advertisements

Pak kohë më parë në programin “Dua të të bëj të lumtur” u transmetua hist oria e nda luar e d ashurisë mes Stiljanos dhe Ersoneldës. Ata ishin njohur me njëri- tjetrin që në fë mijëri e më pas ishin li dhur, por gjy shërit e Ersoneldës e kishin ndaluar atë që të vazhdonte li dhjen.

Advertisements

Stiljano nuk h oqi dorë nga Erso nelda dhe i propozoi për martesë në emision ndërsa fam iljarët e saj në pra paskenë, u a´ca ruan dhe t´ent uan të h γnin me dh´ u në në sk e në. Fami ljarët u shoqëruan në k0mi sariat ndërsa Ersonelda pranoi prop ozimin për martesë të Stiljanos.

Çfarë ka nd odhur sot me çif tin e të da shuruarve?

Gazetarja Kristina Mere tregoi se ata vazhdojnë të jenë bashkë. “Jane bashkë, janë shumë mirë. Vetëm së Ersonelda ende nuk ka folur me gjyshërit. Gjyshërit janë akoma të mër zitur që e bënë his torinë e tyre pu blike dhe nuk pr anojnë që t’i fa lin”, tha ajo.

TË NGJASHME