“Nusja nuk lan, pastron dhe gatuan, dua divorcin”, burri ankohet por gjykata e lë me gishtë në gojë

by author

Sipas tij, nuk lante dhe pastronte, por as nuk dinte të gatuante mirë, ose të paktën nuk e bënte me qejf.

Advertisements

Kjo mjaftonte që b urri të ak uz o.nte bashkë shorten për mosp.ërfi.llje të fa miljes, duke kë r kuar si pa.so.jë divo rcin.

Advertisements

Kër kesa që it alianit nga Foggia, iu dukën tejet legjitime, i of.end.uar sepse pas kër k esës për di vorc gru aja i kishte kër kuar edhe një mbës htetje fin anciare, nga momenti që nuk punonte.

Por Gjy.ka.ta italiane vendosi ndryshe.

Sipas saj, a.k u.zat nuk kanë asnjë pr ovë, por verd ikti nuk pranohej edhe në parim.

“Nuk mund të pranohet një situatë ku një prej dy bas hkëshortëve të jetë i de.ty.ruar të kr yej vetëm punë shtëpiake,

për të cilët duhet të ndih mojnë të gjithë, edhe vetë fëm ijët.

TË NGJASHME