“Do të nisim kontrollet” Rama: Kush ka shtëpi dhe makinë të shtrenjtë, por pagë të ulët, do të…

by author

Kryeministri Rama pa ralajmëroi sot se krahas ko ntratave të punës, do të v erifikohet edhe paga e de klaruar dhe stili i j etesës.

Advertisements

Lidhur me këtë, kr e u i qe verisë u shpr eh nuk mund të kesh shtëpi e ma kina të shtr e njtë, për sa kohë ke një rro gë që nuk i ju stifikon ato.

Advertisements

“Ne do bëjmë një punë in te n si ve li dh ur me kontratat, ministria ka nisur me disa ra ste sp e ci fi ke dhe po punojmë, për mb ështetje të p unëmarrësve dhe nd ihmuar pu nëdhënësit për ko ntratat që ga rantojnë dy pa l ët.

TË NGJASHME