Habit fare Rama: Nuk mund ta kuptoj pse shqiptarët shkojnë në Greqi të punojnë në bujqësi, por jo në Shqipëri kur kushtet janë më të mira

by author

Shqipëria, një vend në zhv illim, r enditur si vendi me më pak tokë bujqësore për frymë në Europë, ka 14% ose 100 mijë he ktarë të të gjithë s ipërfaqes bujqësore në Shqipëri, të papunuar, të pashfrytëzuar, djerrë.

Advertisements

Nga të gjitha pr oblematikat e fermerëve dhe p engesat e dala nga po litikat bujqësore të ndj ekura, shfr ytëzimi i tokës dj errë duket të jetë një rrugë e gjatë dhe me gr opa.

Advertisements

Eksp erti i b ujqësisë dhe th emeluesi i Agro Consulting, z.Ervin Resuli thotë se për sa kohë që q everitë në vendin tonë nuk e ka primare bujqësinë, është sfi dë e pamundur për fermerët shqiptarë që t’i shfr ytëzojnë h apësirat bujqësore në masë dhe kjo situatë i dërgon ata të punojnë në të njëjtin s ektor, por në vendet e tjera.

Sipas Resulit, punimin e 100 mijë ha tokë në vendin tonë, e p endon gjithashtu ba shkëpunimi në bujqësi, ndërsa shitja e tokës apo dhënia me qira bëhet mi sion i p amundur për shkak të m ungesës së c ertifikatës së pro nësisë.

Por kryeministri i vendit Edi Rama e komentoi këtë fenomen si të pakuptimtë pasi në Shqipëri produktet bujqësore janë më me vlerë dhe kushtet për tu kultivuar dhe përfituar janë shumë më të mëdhaja pëshkak se nuk ka taksa.

TË NGJASHME