Ndodh çudia me shqiptarët, nusja ikën nga dasma e saj me dajën e burrit, babai i dhëndrit bën kërkesën e pabesueshme

by author

Një du kuri jo e za ko nshme ka filluar të pë rsëritet viteve të fundit tek shqiptarët në Maqedoni. Shumë da sma në një kohë të shk urtër, shume m artesa për letra, shumë m artesa me shk ues gjatë stinës së verës dhe shumë ndodhi rr eth këtyre.

Advertisements

“Bu rime të sigurta të po rtalit Shqipm edia na nj oftojnë për një da sëm të dë shtuar në një fsh at të ra jonit të Gostivarit ku vajza i kën ditën kur duhet të bëhet nu se. Kjo ka ndodhur këtë verë në fshatin e njohur për re da ksinë por për shkaqe et ike nuk do ta tregojmë.

Advertisements

Po dhe është e vërtetë, por kë sisoj lajme janë dë gj uar edhe më parë mirëpo në këtë ra st që të jetë më t r agjike ngj arja, nusja ka i kur me të da shurin e saj i cili është daja i burrit që ajo duhej të ma rtohej.

Ah engu i or ganizuar nga dh ëndri nuk është an uluar por p ërkundrazi babai i dhëndrit ka kë rkuar nga my safirët që luajnë dhe të kë rcejnë pasi familja e tij ka shp ëtuar nga bu shtra e cila në të ar dhmen do të shn dërrohej në ka ncer për ate familje. I ka d esht Zoti”, shkruan Shqip Media.

TË NGJASHME