Shqiptare ju erdhi dita! Anglia kërkese urgjente për 2 milionë punëtorë, pagat deri në 40 paund ora

by author

Britani ka rreth 2 milion vende pune të lira dhe nd odhet në kërkim të fu qisë punëtore.

Advertisements

Industritë po go.dit.en rë.n.dë nga mungesa e stafit, me më shumë se 100 mijë njerëz të nev.ojshëm vetëm në se.ktorin e transportit.

Advertisements

Rekru.tëve të mundshëm po u of.rohen paga dyf.ish nga norma e zak.onshme, në një përpj.ekje për të sht.yrë më shumë njerëz që të aplikoujnë për punë.

Pro.blemet janë n.xi.tur nga Brexiti dhe pan.de.mia, të cilat kanë shka.k.tuar mungesë të punëtorëve të huaj, ra.por.ton Metro.

Mësuesit, punonjësit e kuj.de.sit, kuzhinierët dhe past.ru.esit janë të gjithë në kër.ke.së të lartë, me dhjetëra mijëra vende pune në dispozicion, sipas një ana.lize nga Konfederata e Rek.rutimit dhe P.unësimit.

Gjithsej 1,903,045 vende pune ishin në dispozicion në javën mes 13 dhe 19 sht.atorit.

Rri.tjet më të mëdha kanë ardhur në Uells dhe Irlandën Veriore, ndërsa Londra mbe.tet prapa.

Një fermë në Lincolnshire po u ofron pun.onjësve 35 euro në orë, eku.ivalente me një pa.gë vjet.ore prej 72 mijë eurosh në vit.

TË NGJASHME