Rrëfimi që na la pa fjalë: Fjeta me vëllain e burrit të motrës, tani nuk e heq dot nga mendja, si t’ja bëj?

by author

“E kam da shur për dhjetë vite, pasi bëmë da shuri më tha…”- 34-vjeçarja nuk he q dot nga mendja vël lain e bashk ëshortit të motrës së saj.

Advertisements

Një dash uri e pa mundur duket sikur të nx it më shumë të biesh në “hu mnerën” e kr ijuar prej saj. Kjo i ka nd odhur një 34-vjeç areje, e cila për rubr ikën “E dashur Deidra” zbu lon se si për 10 vjet rr esht ka das huruar fsh ehurazi vë llain e bu rrit të motrës së saj.

Advertisements

Pr oblemi është se ai nuk ka të një jtat ndj enja për të dhe për më tepër është i martuar dhe baba i dy fë mijëve.

Ja rr ëfimi i plotë:

“Kalova një natë me një burrë, të cilin e kam da shur për dhjetë vite, por ai nuk ja kiste idenë. Po rai është i martuar dhe nuk mund të jetë kurrë i imi.

Ai është vë llai i burr it të mot rës sime. Një de kadë më parë, kur motra ime u takua me partnerin e saj, të ka tërt dilnim bashkë dhe shko nim në vende të nd ryshme. Të gjithë men donin se unë dhe ai ishim bashkë.

Mendoja se më pëlqente derisa një ditë mësova se kishte një të da shur të re. Që nga ai moment e në vazhdim, çdo gjë ndr yshoi dhe ende shpresoja se ndoshta një ditë ai do ta kuptonte se sa shumë shkojmë bashkë.

Tani jemi të dy 34 vjeç, dhe ai është i martuar me të da shurën me të cilën u li dh në atë kohë. Ata kanë dy fëm ijë të admiru eshëm së ba shku, të mo shës 4 dhe 9 vjeç. Ndë rkohë, unë jam ende beq are, kam qenë në disa lidhje, por asnjëra prej tyre nuk ka fun ksionuar. Gjithmonë kam pr itur për këtë burrë.

Pas taj, muajin e kaluar, ai më telefonoi dhe më ftoi në shtëpinë e tij. Më tha se kishte ditë që de batonte me gr uan e tij dhe kishte nevojë për pak hap ësirë. Më ofroi një gotë verë të kuqe dhe tha: ‘Me siguri që jeta e një të martuari nuk ka pse të jetë kaq e vë shtirë”.

U çova dhe e përqafova, e urreja faktin që ishte kaq i mër zitur. Por papr itur një zë i bren dshëm më foli dhe u afrova ta pu thja. Nuk më ndaloi. Më uli në pr ehrin e tij dhe sa hap e mb yll sytë nisëm të zhv ishnim njëri-tjetrin.

Nuk dukej thjesht si një argëtim i momentit, po bënim das huri. Por kur u zgjuam të nesërmen, dukej i shk atë rruar, sikur e gjithë bota t’i ishte pë rmby sur mbi k okë. Më tha se kishte bërë një ga bim dhe se nuk do të ndo dhte më kurrë.

Tani e dua më shumë se kurrë, por e di që ai ku rrë nuk do ta br ak tisë fam iljen e tij për mua, prandaj si mund ta harroj? Nuk është aq e thjeshtë sa bllo kimi i numrit të tij, pasi ai është ende vëllai i bashkëshortit të motrës sime.”

Pas këtij rrë fimi vjen dhe këshilla e Deidrës:

“Pavarësisht se keni lidhje fami ljare, duhet të shm angni sa më shumë kontaktet me të. Tashmë ju e morët përgjigjen: ai nuk do ta br akt isë kurrë fami ljen e tij, prandaj duhet të ecni përpara dhe të filloni të jet oni jetën tuaj.

Krijoni shoqëri të re, shihni mundësi të reja për të dalë me djem të tjerë, dhe kjo ndj esi e tmer rshme do të ven itet pak nga pak. Lere të shkojë idenë se ju të dy mund të keni një të ardhme së bashku dhe në këtë moment do të gjesh lumturinë.”

TË NGJASHME